Stypendium doktoranckie

O stypedium doktoranckie mogą się ubiegać doktoranci III semestru stacjonarnych studiów doktoranckich.
Warunki jakie trzeba spełnić określone zostały w poniższym rozporządzeniu MNiSW:

  Rozporzadze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku
  Wsniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
  Wsniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego

Stypendium jest wypłacane przez 12 miesięcy w ciągu roku.

Stypendium Rektora dla najlepszych doktrantów

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać doktorant, który uzyskał wysoką średnią ocen z zaliczeń i egzaminów uprawniającą do przyznania świadczenia. Szersze informaje dostępne w siedzibie URSD

  Wsniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Stypendium socjalne

Zasady przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów i studentów znajdują się w witrynie UT-H


   


    

Copyright © Samorząd Doktorantów UTH, 2009-2012